Wstępne szkolenie BHP – w jaki sposób przebiega? Kogo obowiązują i czego dotyczą

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem wszystkich pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa nie tylko zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale również są obowiązkiem określonym przepisami prawnymi.

To pracodawca odpowiada za przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywanych zadań na danym stanowisku, przeprowadzaniu okresowych szkoleń oraz ich opłacanie.

Szkolenia z zakresu BHP mają na celu przekazanie pracownikom podstawowej wiedzy na temat regulaminu pracy na danym stanowisku, zapoznaniu ich z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawienia informacji na temat czynników ryzyka.

Najważniejsze informacje dotyczące szkoleń wstępnych

Wstępne szkolenia BHP muszą odbyć się po zawarciu umowy z pracownikiem, jednak przed dopuszczeniem go do pracy. Co ważne, obowiązują one również studenta odbywającego praktykę studencką. Również uczniowie szkół zawodowych muszą zostać zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych zadań.

Należy pamiętać, że do wstępnego szkolenia BHP nie musi podchodzić pracownik podejmujący pracę u tego samego pracodawcy na identycznym stanowisku, czyli taki, który przedłuża umowę przy równoczesnym zachowaniu ciągłości zatrudnienia.

Ważność wstępnego szkolenia BHP wynosi rok od daty jego przeprowadzenia dla pracowników i przez sześć miesięcy dla osób kierujących pracownikami. Po upływie tego czasu konieczne będzie skierowanie pracownika na szkolenia okresowe, o których przeczytać można poniżej.

Ogólne szkolenie wstępne BHP

Instruktaż ogólny to pierwszy element szkoleń wstępnych. Jest on przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów służby BHP i powinien trwać conajmniej 2 godziny. Dzięki temu szkoleniu, pracownik ma szansę zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy. Oprócz tego dowie się on jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy służby BHP przedstawiają również regulamin pracy oraz podstawowe środki ochrony indywidualnej. Dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP, którą można znaleźć w aktach osobowych pracownika. 

Stanowiskowe szkolenia wstępne

Instruktaż stanowiskowy jest jednym z elementów szkolenia wstępnego. Może zostać przeprowadzony bezpośrednio przez pracodawcę lub przełożonego. Takie szkolenie musi zapoznać pracowników zatrudnionych na danym stanowisku z prawidłowym sposobem wykonywania przydzielonych zadań oraz jeśli wymaga tego sytuacja, zaprezentować zasady obsługi maszyn produkcyjnych lub urządzeń biurowych.

W trakcie wstępnego szkolenia BHP uczestnicy szkolenia poznają ryzyko zawodowe na konkretnych stanowiskach oraz potencjalne zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia. Zadaniem szkoleniowca jest również poinformowanie o zachowaniach w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik ma okazję zobaczyć swoje stanowisko robocze oraz jego wyposażenie. Długość szkolenia BHP zależy od zajmowanego stanowiska:

  • 1,5 godziny dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • 6 godzinny dla pracowników wykonujących prace narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Czym różni się szkolenie wstępne BHP od szkolenia okresowego BHP

Szkolenie wstępne różni się od okresowego szkolenia BHP przede wszystkim tym, że odbywa się na początku zatrudnienia. Jest ono również obowiązkowe, a sam kurs nie może trwać krócej niż 90 minut. Nie istnieje również możliwość zwolnienia z niego.

Okresowe szkolenie BHP

Szkolenia okresowe w zakresie BHP prowadzone są w trakcie zatrudnienia pracowników. Mają one na celu aktualizację dotychczasowej wiedzy posiadanej przez pracownika na temat zasad BHP. Co ciekawe, szkolenie okresowe nie jest obowiązkowe i można zostać z niego zwolnionym, jeśli zatrudniony przedstawia aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u poprzedniego pracodawcy lub na podobnym stanowisku w okresie 6 do 12 miesięcy. 

Wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy

Każde szkolenie musi zostać przeprowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Co ważne, wstępne szkolenie BHP nie może zostać przeprowadzone na platformie e-learningowej, a jedynie podczas bezpośredniego szkolenia. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP. Każdy pracodawca ignorujący ten obowiązek, może spodziewać się wysokich kar finansowy.

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.